Poskytovanie právneho poradenstva advokátom v oblasti pracovného práva  spočíva najmä:
 
 
   • v právnom poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov,
   • v zabezpečení komplexnej pracovnoprávnej agendy obchodných spoločností,
   • vo vypracovaní a pripomienkovaní pracovných zmlúv, výpovedí, okamžitého  skončenia pracovného pomeru, dohôd o skončení pracovného pomeru, dohôd o  hmotnej zodpovednosti aďalších dokumentov,
   • v zastupovaní klinetov pred súdmi v sporoch o neplatné skončenie pracovného  pomeru, o náhradu mzdy, pri zodpovednosti za škodu a iných  pracovnoprávnych sporoch.