Poskytovanie právneho poradenstva advokátom v oblasti pozemkového práva  spočíva najmä:
 
 
   • vo vyriešení právnych vzťahov v oblasti práva tretích osôb, práva k vecným bremenám, záložného práva, pozemkového práva, či riešenia duplicitného vlastníctva,
   • vo vypracovní zmluvnej agendy pri  prevode, prechode, nájme a prenájme pozemkov a iných nehnuteľností a to najmä kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, nájomné a podnájomné zmluvy, zámenné zmluvy, ktoré súvisia s nehnuteľnosťami, zmluvy o vysporiadaní spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam,
   • v zabezpečení komplexnej agendy pozemkových spoločností v zmysle zákona o pozemkových spoločenstvách,
   • v zastúpení v konaniach pred správnymi orgánmi.