Advokát JUDr. Andrej Bartakovič poskytuje v rámci svojej praxi komplexné právne poradenstvo so zameraním na oblasť obchodného, trestného, občianskeho, pozemkového práva a pracovného práva, vrátane zastupovania klientov v konaniach pred súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní, orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Advokát JUDr. Andrej Bartakovič pri poskytovaní právnych služieb spolupracuje so súdnymi exekútormi, so súdnymi znalcami a notármi ako aj s advokátskymi kanceláriami v ďalších mestách Slovenskej republiky a to podľa potrieb a záujmov jednotlivých klientov.

Odborným zameraním advokáta JUDr. Andreja Bartakoviča pri poskytovaní právnych služieb je najmä:

  • obchodné právo
  • trestné právo
  • občianske právo
  • pozemkové právo
  • pracovné právo