Poskytovanie právneho poradenstva advokátom v oblasti občianskeho práva  spočíva najmä:

 

   • vo vypracovaní právnych  rozborov a analýz občianskoprávnych sporov,
   • vo vypracovaní a pripomienkovaní zmlúv o prevode nehnuteľností,  kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, nájomných zmlúv a iných zmlúv podľa  Občianskeho zákonníka a komplexný právny servis týkajúci sa  nehnuteľností,
   • vo vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
   • v príprave žalôb a iných podaní v občianskom konaní,
   • v zastupovaní právnických a fyzických  osôb v konaniach pred súdmi,
   • v zastupovaní v osôb dedičskom konaní,
   • v zastupovaní právnických a fyzických  osôb v exekučnom konaní,
   • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok,
   • mimosúdne riešenie sporov a zmierovacie konania,
   • správa majetku klientov.