Poskytovanie právneho poradenstva advokátom v oblasti obchodného práva  spočíva najmä:
 
 
   • v zakladaní obchodných spoločností prostredníctvom elektronického  podpisu advokáta, t.j. bez správnych poplatkov za jednotlivé živnosti a za polovičný súdny poplatok za založenie obchodnej spoločnosti,
   • v zabezpečení komplexnej právnej agendy obchodných spoločností od založenia po likvidáciu,
   • vo vykonaní zmien v obchodných spoločnostiach (zmeny predmetu  podnikania, sídla, konateľov, spoločníkov, prevody obchodných podielov,  zvyšovanie a znižovanie základného imania, zosúlaďovanie zápisov v  obchodnom registri so skutočným stavom a pod.),
   • v príprave valných zhromaždení a v zabezpečení celej korporátnej agendy obchodných spoločností,
   • v zastupovaní pred súdmi, registrovými súdmi, živnostenskými a daňovými úradmi ,
   • v súdnych a mimosúdnych vymáhaniach pohľadávok vrátane podávania návrhov na  exekučné konanie, zastupovanie v exekučnom konaní, spisovanie žalôb a  iných podaní,
   • vo vypracovaní a v pripomienkovaní obchodných zmlúv,
   • vo vypracovaní právnych rozborov,